Eerdmans

Johan Eerdmans PGA A Golfprofessional Lvl 4

ALGEMENE VOORWAARDEN
GOLFCLUB HET RIJK VAN MARGRATEN
JOHAN EERDMANS PGA GOLFPROFESSIONAL
Bij alle werkzaamheden op Golfclub Het Rijk van Margraten zijn de algemene voorwaarden van Golfclub Het Rijk van Margraten van toepassing. Zie https://www.golfenophetrijk.nl

Werkzaamheden die buiten Golfclub Het rijk van Margraten om worden geboekt bij Johan Eerdmans PGA Golfprofessional kennen de volgende voorwaarden:

TOEPASSELIJKHEID

 

Artikel 1

lid 1

Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle door Johan Eerdmans PGA Golfprofessional voor een cliënt te organiseren of georganiseerde activiteiten en/of evenementen en beslaan 8 artikelen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Johan Eerdmans PGA Golfprofessional.

lid 2

Onder een activiteit of evenement wordt onder meer verstaan clinics, competities, wedstrijden, golfdagen, cursussen, workshops, jeugdlessen, groepslessen en individuele golflessen.

lid 3

Onder cliënt wordt verstaan de wederpartij van Johan Eerdmans PGA Golfprofessional.

lid 4

De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele (communicatie) traject dat aan het sluiten van een overeenkomst  voorafgaat en het traject na het sluiten van de overeenkomst tot na afronding van de overeengekomen activiteit of evenement. De algemene voorwaarden hebben daarbij betrekking op de diensten en werkzaamheden die door Johan Eerdmans PGA Golfprofessional zijn verleend respectievelijk worden verricht.

 

HET TOTSTANDKOMEN VAN EEN OVEREENKOMST

 

Artikel 2

Offerte

lid 1

Een ieder kan geheel vrijblijvend aan Johan Eerdmans PGA Golfprofessional een offerte vragen met betrekking tot de mogelijkheden om een door cliënt nader omschreven activiteit of evenement te organiseren of deel te nemen aan een reeds georganiseerd of aangeboden activiteit of evenement.

lid 2

In een offerte staat onder meer een beschrijving van de activiteit of evenement, de contactgegevens van Johan Eerdmans PGA Golfprofessional, de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs Johan Eerdmans PGA Golfprofessional het door de cliënt gewenste activiteit of evenement kan organiseren en indien reeds bekend, de datum of  data.

lid 3

Een offerte is voor Johan Eerdmans PGA Golfprofessional bindend voor een termijn van één maand. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Lid 4

De genoemde datum of data waarop het evenement gepland is, is geheel vrijblijvend voor Johan Eerdmans PGA Golfprofessional.

 

Artikel 3

Boeking

lid 1

Een cliënt kan een offerte omzetten in een definitieve reservering door deze akkoord getekend terug te zenden of per mail te bevestigen door middel van het toezenden van zijn/ haar persoonsgegevens. Hiermee gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Ook eenzijdige aanmeldingen via de website of email, gelden als definitieve reservering. Hierdoor verleent de cliënt definitief een opdracht tot deelname aan een reeds georganiseerde activiteit of het organiseren van een evenement.

lid 2

Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen.

lid 3

Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cliënt te worden bevestigd.

lid 4

Johan Eerdmans PGA Golfprofessional kan bij een tot stand gekomen boeking een betaling vragen van de geschatte factuur waarde. Deze betaling dient binnen 7 dagen plaats te vinden. Deze factuur is een voorschot factuur, die met de definitieve factuur, door Johan Eerdmans PGA Golfprofessional, zal worden verrekend.

 

Artikel 4

Aantal deelnemers

lid 1

Voorafgaand aan het evenement kan de cliënt het aantal deelnemers aanpassen. Afwijking – ten opzichte van de boeking – in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast. Indien de factuur reeds in verzonden, volgt een aanvullende factuur waarop dezelfde voorwaarden van toepassing zijn.

Bij afwijking – ten opzichte van de boeking – naar beneden zal maximaal 10% van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering worden gebracht, indien en voor zover de afwijking tot vier weken voor het evenement wordt doorgegeven.

 

Artikel 5

Betaling

lid 1

Na bevestiging van het evenement door de cliënt, ontvangt de cliënt de factuur. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij bevestigingen minder dan 14 dagen voor aanvang dient de factuur direct te worden voldaan.  Deelbetalingen door verschillende deelnemers aan het evenement zijn niet mogelijk.

lid 2

De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de met Johan Eerdmans PGA Golfprofessional overeengekomen prijs.

lid 3

Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is Johan Eerdmans PGA Golfprofessional gerechtigd deze aan de cliënt door te berekenen tot een maximum van 10%. Verandering in BTW tarief wordt aan de cliënt volledig doorberekend (100%).

Lid 4

Cliënt is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, door storting op een door Johan Eerdmans PGA Golfprofessional aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 5

Indien facturen niet binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn worden betaald, is cliënt in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan cliënt al dan niet kan worden toegerekend.

Lid 6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Johan Eerdmans PGA Golfprofessional alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand met een minimum van € 7,50 exclusief BTW, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. Daarbij is Johan Eerdmans PGA Golfprofessional tevens bevoegd na de vervaldag van de eerste herinnering administratiekosten in rekening te brengen van € 25.

Lid 7

Alle door Johan Eerdmans PGA Golfprofessional gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met cliënt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Johan Eerdmans PGA Golfprofessional ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

Lid 8

Leskaarten zijn persoonsgebonden en geldig in het seizoen van betaling

 

Artikel 6

Annulering door cliënt

lid 1

Het is voor de cliënt mogelijk een geboekt evenement te annuleren. Indien annulering plaatsvindt méér dan vier weken voor de (aanvang)datum van het evenement, zijn er twee mogelijkheden:

1.     In onderling overleg wordt een nieuwe datum / data voor het evenement vastgesteld;

2.     Het evenement wordt definitief geannuleerd, de cliënt is 0% van de verwachte factuurprijs verschuldigd. Tenzij Johan Eerdmans PGA Golfprofessional kosten heeft gemaakt t.b.v. het evenement, of tenzij anders is afgesproken.

lid 2

Indien de annulering plaatsvindt tussen de vier weken en één week voor de (aanvang)datum van het evenement, is de cliënt 25% van de verwachte factuurprijs verschuldigd. Tenzij Johan Eerdmans PGA Golfprofessional hogere kosten heeft gemaakt t.b.v. het evenement, of tenzij anders is afgesproken.

lid 3

Indien de annulering binnen één week voor de (aanvang)datum van het evenement plaatsvindt, is 50% van het verwachte factuurbedrag verschuldigd.

Lid 4

Bij individuele golflessen geldt een termijn van 24 uur. Korter dan 24 uur voor de geboekte les wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

Lid 5

Bij deelname aan cursussen geldt een termijn van 7 dagen. Bij annulering meer dan 10 dagen voorafgaand aan de cursus worden geen kosten per persoon in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan 7 dagen voor de cursus, is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 7

Annulering door Johan Eerdmans PGA Golfprofessional lid 1

Johan Eerdmans PGA Golfprofessional is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt betaalde bedrag zal gebruikt worden als betaling van het evenement op de alternatieve datum/data.

lid 2

Johan Eerdmans PGA Golfprofessional is niet aansprakelijk voor de kosten door cliënt of derden gemaakt die samenhangen met deze annulering.

lid 3

Onder overmacht wordt mede verstaan:

slechte conditie/ niet bespeelbaar zijn van de golfbaan en/ of oefenfaciliteiten t.g.v. bijvoorbeeld weersomstandigheden;

natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm;

afmeldingen waardoor  het minimum deelnemers voor het event niet (meer) wordt behaald

plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbare cursusleiders, zoals bijvoorbeeld golfprofessionals.

 

Artikel 8

Aansprakelijkheid

lid 1

Johan Eerdmans PGA Golfprofessional is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een collega bij GC Hoenshuis of een derde.

lid 2

De cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer van het evenement